ספרי עיון ומחקר    ספרי לימוד ומדריכים   המשמעות מאחורי המילים

חיפוש מתקדם
חיפוש ספר
חינוך
משפט
ספרי ניהול
מדע המדינה
סוציולוגיה ופסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
היסטוריה ופילוסופיה
גיאוגרפיה
רפואה
נושאים שונים
ספרי לימוד ומדריכים
סדרת מדע וטכנולוגיה
סדרת מעשה בראשית
ספרי מב"ט לכיתות א-ב
ספרי מב"ט לכיתות ב-ג
ספרי מב"ט לכיתות ג-ד
ספרי מב"ט לכיתות ה-ו
מבט לגן
הספריה של מבט לגן
בית הספר היסודי
חטיבת הביניים
בית הספר העל יסודי

    חזרה לדף הקודםלסיווג הספרים  בקטלוגשליחת קישור לספר  לחבריםהדפסה ידידותית

המשמעות מאחורי המילים
מתודולוגיות במחקר איכותני - הלכה למעשה
מאת: אשר שקדי

פתח דבר | אשר שקדי
בשנת 2003 פרסמתי את ספרי ”מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תיאוריה ויישום" מתוך רצון להציע תרומה צנועה לקהילת החוקרים האיכותניים ולאלה המעוניינים להצטרף לקהילה זו. כמו כל כותב, ציפיתי שספרי יזכה בתהודה הולמת. אך מה שהתרחש בפועל עלה על כל הציפיות. בתוך תקופה קצרה מאוד אזלה ההדפסה הראשונה, ואחריה באו ההדפסות הבאות, ובשנת 2010 התפרסמה ההדפסה השביעית של הספר. אין ספק שהדבר מעיד על העניין הרב שיש לציבור החוקרים והסטודנטים במחקר האיכותני, כאשר מדי שנה מצטרף דור חדש של מתעניינים.

העניין הגובר במחקר האיכותני, וכן השאלות והמשאלות שהופנו אליי הן על–ידי הסטודנטים הישירים שלי והן על–ידי קוראי הספר, הניעו אותי ליזום פיתוח תוכנת– עזר לניתוח נתונים איכותני - ”נרלייזר". התוכנה כבר נמצאת בשימוש נרחב בארץ ובחוץ–לארץ זה שנים מספר.

כאשר כתבתי את ספרי הקודם, ”מדף הספרים" המוקדש למחקר האיכותני לא היה קיים כמעט. כיום, כעבור כשמונה שנים, התמונה שונה לחלוטין. למדף הספרים נוספו פרסומים לא–מעטים בסוגיית המחקר האיכותני - רובם פרסומי מחקרים, אך לא נעדר גם חלקם של פרסומים מתודולוגיים. בדפי הספר וברשימת המקורות שבסופו מופיע מספר ניכר למדי של הפניות למקורות בעברית - ספרים או מאמרים. פרסומים אלה אינם מאכלסים עדיין ארון ספרים שלם, אך מכבדים בהחלט מדף ספרים משמעותי. העובדה שמדף הספרים ה"איכותני" התחיל להתמלא מעמיד בפניי את האתגר כיצד לא לחזור על מה שאחרים כתבו, ובעיקר על מה שאני כתבתי בספרים ובמאמרים קודמים, אלא להוסיף ולהעשיר.

ספרי הקודם - ”מילים המנסות לגעת" - ביקש להציע דרכי מחקר על–פי הגישה האיכותנית–הקונסטרוקטיביסטית, שהינה גישה אחת מני כמה במחקר האיכותני. בחרתי בהצגת גישה זו לא רק בגלל היותה הגישה המקובלת עליי, אלא מכיוון שראיתי בגישה זו את הביטוי הברור ביותר ל"מהפכה האיכותנית" (Denzin & Lincoln, 2005a) המאפיינת את שלושת העשורים האחרונים.

נראָה לי אז כי יש צורך - שעודנו קיים גם כיום - ”לשבור את הדיסקט" (או לפחות ”לסדוק את הדיסקט") של החוקרים ותלמידי המחקר, אשר מכּוונים, כמעט ללא דעת, למחקר הקונוונציונלי–הפוזיטיביסטי–הכמותי. סברתי כי התמודדות עם הגישה האיכותנית–הקונסטרוקטיביסטית, המהווה במידה רבה אנטיתזה לגישה הכמותית–הפוזיטיביסטית, עשויה לפתוח פתח להבנה ולקבלה של כלל הגישות המאפיינות את המחקר האיכותני.

במרוצת השנים מאז נכתב ספרי הראשון נפגשתי עם עשרות ואולי אף מאות חוקרים איכותניים, שפנו אליי בשאלות, בהערות ובבקשות לחוות–דעת. חלק מן הפניות נעשו במסגרת הסדנות הרבות שהעברתי, ואחרות הגיעו אליי בדוא"ל ובאמצעי תקשורת אחרים. התברר כי מתעניינים רבים במחקר האיכותני מצאו את ספרי ”מילים המנסות לגעת" כספר מנחה לקיום מחקרם, גם אם גישתם המחקרית לא הייתה דווקא הגישה האיכותנית–הקונסטרוקטיביסטית.

אולם אני סבור כי חייבת להיות התאמה בין המתודולוגיה המחקרית לבין הגישה המחקרית והסּוגָה (ז'נר) המחקרית, וכי אין זה מתאים - ובעיקר אין זה יעיל - לאמץ מתודולוגיה המתאימה לגישה מחקרית מסוימת ולסוגה מחקרית מסוימת כאשר עורכים מחקרים איכותניים בגישה מחקרית אחרת ובסוגה מחקרית אחרת.

ייתכן שתלמידי המחקר והחוקרים אימצו את המתודולוגיה המוצעת בספרי הקודם, המיועדת לגישה האיכותנית– הקונסטרוקטיביסטית, גם למחקרים בגישות אחרות מכיוון שלא עמדה לרשותם הדרכה והנחיה לעריכת המחקר האיכותני בגישות מחקריות ובמתודולוגיות מחקריות אחרות. תובנה זו הניעה אותי ליזום את הוצאתו של ספר זה, שכותרתו ”המשמעות מאחורי המילים - מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה".

ספר זה מבקש לתת תשובות מתודולוגִיות לכלל המרחב של המחקר האיכותני, על ריבוי המתודולוגיות, הגישות, הסוגות והמתודות שבו. מטרת הספר היא להוות כלי של עיון והדרכה שבאמצעותו יוכלו כל החוקרים ותלמידי המחקר למצוא את דרך המחקר האיכותני אשר מתאימה להם ומועדפת על–ידיהם.

ספר זה מהווה המשך והשלמה לספרי הראשון, ושניהם יחד מהווים שלמּות אחת. סוגיות רבות נידונו בפירוט רב רק בספרי הראשון, כגון הבהרת הגישות המחקריות הפוזיטיביסטיות והקונסטרוקטיביסטיות, הצגת המתודות של איסוף נתונים (ראיונות, תצפיות וכדומה), כתיבת הדוח המחקרי וסוגיית איכות המחקר.

סוגיות אחרות נידונו בספרי הקודם אך זוכות הפעם בהתייחסות שונה ורחבה, כגון סוגיית המתודולוגיה המחקרית וסוגיית ניתוח הנתונים, אשר מוצגות בספר זה בהתייחס לכלל המרחב של המחקר האיכותני, על מגוון טיפוסי המחקר שבו. אף שכל אחד מהספרים - ”מילים המנסות לגעת" הוותיק ו"המשמעות מאחורי המילים" החדש - עומד בפני עצמו ואינו תלוי בספר האחר, נראה כי ייטיבו הקוראים לעשות אם יתייחסו לשני הספרים כמשלימים זה את זה.

ספר זה מהווה במידה רבה סיכום של עבודתי המחקרית בתחום המחקר האיכותני והוראת התחום לסטודנטים הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי, בעיקר בבית–הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, ושל עבודתי עם חוקרים במסגרת סדנות שקיימתי במקומות שונים בארץ. על–כן אני רואה לעצמי חובה להודות, בראש ובראשונה, לסטודנטים ולחוקרים אלה, אשר אתגרו אותי בהתעניינותם, בשאלותיהם ובהשגותיהם. ראויים מכולם לתודה עשרות תלמידי המחקר לתואר שני ולתואר שלישי שערכו את המחקרים בהנחייתי. הנחייתם, ובעיקר העבודה לצידם, אפשרו לי להתנסות במחקר האיכותני ולחדד את הבנתי בתחום.

בני משפחתי ליוו ומלווים את עבודתי האקדמית והמחקרית. בני יובל פיתח בעבורי את תוכנת–העזר לניתוח איכותני ”נרלייזר", אשר מצורפת לספר זה ומהווה חלק בלתי–נפרד ממנו. בני יזהר העשיר את הספר באיוריו, המופיעים על כריכת הספר ובמקומות שונים בגוף הספר. רעייתי ושותפתי למקצוע, ד"ר חגית שקדי, חלקה עימי רבות מהתובנות בספר.

אשר שקדי
האוניברסיטה העברית בירושלים
מרכז מלטון - בית הספר לחינוך

תמונה מוגדלת ופרטי הספר

מחיר מומלץ: 119 ש"ח

| דף הבית | על ההוצאה | חדש ברמות | השתלמויות | רכישת ספרים | הגשת כתבי יד | רשימת הדיוור | תנאי שימוש | יצירת קשר |
© 2008 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ליד אוניברסיטת תל-אביב בע"מ, כתובת ההוצאה: קמפוס אוניברסיטת ת"א
בניין הסנאט, קומה 2, חדר 219, רמת אביב, תל-אביב. ת.ד. 3926 תל-אביב, 61392. | על ידי סמיוטיקה