חזרה לספר באתר

   

המשמעות מאחורי המילים
מתודולוגיות במחקר איכותני - הלכה למעשה, מאת :אשר שקדי

The Meaning behind the Words: Methodologies of Qualitative Research: Theory and Practice
By: Asher Shkedi

מחיר מומלץ: 119 ש"ח
מספר עמודים: 588
מסת"ב: ISBN: 978-965-274-462-3

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

המשמעות מאחורי המילים
מתודולוגיות במחקר איכותני - הלכה למעשה
מאת: אשר שקדי

בשנת 2003 התפרסם לראשונה ספרו של אשר שקדי “מילים המנסות לגעת”, ומיד תפס את מקומו הבולט על מדף הספרים של חוקרים איכותניים ושל תלמידי מחקר. הספר הפך ל”ספר הקורס” ברבים מהקורסים במוסדות אקדמיים ואף אומץ כספר מנחה בקורס מחקרי באוניברסיטה הפתוחה. עקב הביקוש הרב, מדי שנה יוצאת הדפסה חדשה של הספר.

הצלחת הספר והעניין הרב שהוא עורר הניעו את בית ההוצאה לעודד את אשר שקדי לכתוב ספר המשך, שיעסוק בסוגיות שלא מצאו את מקומם בספר הראשון.

ספר זה, “המשמעות מאחורי המילים”, אינו בא להחליף את הספר הראשון אלא להשלים אותו. כל אחד משני הספרים עומד בפני עצמו, אך שניהם ביחד נותנים תמונה שלמה ומקיפה. סוגיות אחדות מטופלות רק בספר הראשון וסוגיות אחרות מטופלות רק בספר השני. ניתן לראות בשני הספרים שני כרכים של סדרה אחת.

הספר הנוכחי הוא הספר העברי המקיף בתחום המחקר האיכותני ומציג את מרחב המתודולוגיות האפשריות במחקר איכותני. מטרת הספר להוות כלי של עיון והדרכה באמצעותו יוכלו החוקרים ותלמידי המחקר למצוא את דרכם במתודולוגיה האיכותנית המתאימה להם ומועדפת על ידיהם. הספר מבהיר את עקרונות המחקר האיכותני ומציג שש מתודולוגיות-על המכסות את מרבית המתודולוגיות, הגישות, הסוגות והמתודות של המחקר האיכותני ואת דרכי השילוב ביניהם.

לספר שלושה חלקים. בחלק הראשון מוצגים בהרחבה המאפיינים המייחדים את המחקר האיכותני, בפרקי החלק השני מוצגות מתודולוגיות-העל האיכותניות. בחלק השלישי מוצגים באופן מפורט תהליכי הניתוח של מחקר איכותני, תוך התאמתם למתודולוגיות השונות.

לספר מצורף תקליטור של תוכנה לניתוח איכותני “נרלייזר” והנחיות מפורטות לשימוש בתוכנה, שניתן באמצעותם ללמוד את דרכי הניתוח האיכותניים ולבצע מחקרים מצומצמי הקף.

+ פתח דבר
+ מבוא

+ חלק ראשון: מאפייני המתודולוגיה האיכותנית
    מבוא לחלק הראשון
    פרק 1: כישורי החקר האינטואיטיביים של בני-האדם
    פרק 2: כישורי החקר האנליטיים של בני-האדם
    פרק 3: מחקר בשפת המילים בסביבה הטבעית של בני-האדם

+ חלק שני: הדפוסים המתודולוגיים של המחקר האיכותני
    מבוא לחלק השני
    פרק 4: הדפוס המתודולוגי הממוקד בקריטריונים
    פרק 5: הדפוס המתודולוגי הממוקד בנחקרים
    פרק 6: הדפוס המתודולוגי הממוקד חלקית בקריטריונים
    פרק 7: הדפוס המתודולוגי הממוקד בביקורת
    פרק 8: הדפוס המתודולוגי הממוקד במבנים לשוניים
    פרק 9: הדפוס המתודולוגי הממוקד בעצמי
    פרק 10: שילובים מתודולוגיים במחקר האיכותני

+ חלק שלישי: תהליכי ניתוח הנתונים
    מבוא לחלק השלישי
    פרק 11: ניתוח נתונים בעזרת תוכנת מחשב
    פרק 12: קריאת הנתונים וארגונם
    פרק 13: הניתוח הממפה
    פרק 14: הניתוח הראשוני
    פרק 15: מניתוח ראשוני לניתוח ממפה
    פרק 16: השלָמֹות במערך הקטגוריות הממפה
    פרק 17: סיכום והרחבה של הניתוח הממפה
    פרק 18: הניתוח הממקד
    פרק 19: הניתוח התיאורטי
    פרק 20: ארגון תוצרי הניתוח - הבניית התמונה השלמה

+ מקורות
+ מפתח עניינים
+ מפתח שמות