חזרה לספר באתר

   

צדק חלוקתי בישראל
מאת :מנחם מאוטנר

Distributive Justice in Israel
By: Menachem Mautner - Editor

מחיר מומלץ: 76 ש"ח
מספר עמודים: 448
מסת"ב: ISBN: 965-274-304-6

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

צדק חלוקתי בישראל
בעריכת: מנחם מאוטנר

דמוקרטיה הישראלית הוגבלה במידה רבה לאזרחים היהודיים של ישראל. יתר על-כן, גם בתוך הקבוצה היהודית עצמה התקיימו פערים משמעותיים בין קבוצות. בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים חל כרסום בסוציאל-דמוקרטיה הישראלית.

מעורבותה של המדינה בכלכלה ובחברה החלה נתפסת כבעייתית. השוק, ולא המדינה, הוא שנתפס כאמצעי היעיל לפיתוח הכלכלה והחברה להבטחת רווחתם של אזרחי המדינה. הואצו מאוד תהליכי ההפרטה של נכסי המדינה ושל נכסים ציבוריים. חל כרסום במעמדה של מדינת-הרווחה הישראלית.

נוצרו שתי קבוצות של אזרחים: הקבוצה האחת היא של אזרחים שהצליחו להפיק מהשוק עושר באמצעות כישוריהם האישיים. הקבוצה האחרת היא של אזרחים שכישוריהם האישיים מיקמו אותם בשולי השוק, והם נזקקו איפוא לתמיכת המדינה כדי להשיג לעצמם רמת חיים מינימלית.

כפועל יוצא מפעולת השוק, גדלו מאוד הפערים בין עשירים לבין עניים. בתוך כעשרים שנה נהפכה ישראל מאחת המדינות השוויוניות בעולם המערבי לאחת המדינות הלא-שוויוניות בחלק זה של העולם מבחינת חלוקת ההכנסות. כמו-כן גדל שיעורם של העניים באוכלוסייה. נתונים אלה הם שעומדים ביסודו של ספר זה, המכיל מאמרים מאת חוקרים מהמחלקות למשפטים, סוציולוגיה ומדע המדינה בישראל ובבריטניה.